ก่วมแดง Acer calcaratum Gagnep.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Acer calcaratum Gagnep.

ชื่อทั่วไป common name: ก่วมแดง (เลย) ไฟเดือนห้า

Scientific name: Family : Aceraceae วงศ์ก่วม

การกระจายพันธุ์ distribution:  ไทย (ภูกระดึง Phu Kraduang National Park, เลย) จีน เวียตนาม China, Vietnam

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ThailandEnglish