ขี้ครอก Urena lobata L.

ชื่ออื่น : ขมดง ชบาป่า บอเทอ ปะเทาะ ปอเส้ง ปูลุ เส้ง หญ้าผมยุ้ง หญ้าอียู หญ้าหัวยุ่ง นางนวล

Scientific name: Urena lobata L.

Family : Malvaceae วงศ์ชบา

Photo: Saroj Ruchisansakun

Locality: Common

Reference: ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์

ThailandEnglish