เอนอ้าขน เฒ่านั่งฮุ่ง Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl.

วงศ์ Family: MELASTOMATACEAE วงศ์โคลงเคลง

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย (ดอยเชียงดาว ดอยอินทนนท์) อินเดีย ภูฎาน เนปาล จีน เวียตนาม ลาว กัมพูชา

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ไม้พุ่ม สูง 1-2.5 เมตร

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1 – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=242334896

http://plantgenera.org/illustration.php?id_illustration=7213&SID=0&mobile=0&code_category_taxon=1&size=1

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish