บัวทอง Hypericum hookerianum Wight et Arn.

Scientific Name: Hypericum hookerianum Wight et Arn.

Family: HYPERICACEAE วงศ์ติ้ว

การกระจายพันธุ์: จังหวัดเชียงใหม่ (อุทยานแห่งชาติดอยอิททนนท์ Inthanon NP) บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เนปาล พม่า เวียดนาม

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

 

ThailandEnglish