พันซี Sonerila erecta Jack

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Sonerila erecta Jack

วงศ์ Family: MELASTOMATACEAE วงศ์โคลงเคลง

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย (ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์) อินเดีย จีน เวียตนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ไม้ล้มลุก สูง 20-50 เซนติเมตร

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=1959

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=250073393

ThailandEnglish