ฟ้าประดิษฐ์ Evolvulus glomeratus ssp. grandiflorus (Parodi) van Ooststr.

Name: Evolvulus glomeratus ssp. grandiflorus (Parodi) van Ooststr.

Family: Convolvulaceae วงศ์ผักบุ้ง

Identified by: George Staples

Locality: Bangkok (Jatujak Market)

ThailandEnglish