ม่วงมงคล Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.

วงศ์ Family: MELASTOMATACEAE วงศ์โคลงเคลง

การกระจายพันธุ์ distribution: บราซิล

ข้อมูลเพิ่มเติม note: Exotic plant

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish