รองเท้านารีฝาหอย Paphiopedilum bellatulum (Rchb.f) Stein

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Paphiopedilum bellatulum (Rchb.f) Stein

ชื่อพ้อง Synonym: Cypripedium bellatulum Rchb. F.

ชื่อทั่วไป Common name: รองเท้านารีฝาหอย (กรุงเทพฯ) เอื้องอึ่ง (แพร่)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย (ภาคเหนือ) พม่า จีนตอนใต้  Thailand Myanmar China

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=4930&words=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2&typeword=word

ThailandEnglish