สร้อยไทรทอง Silene burmanica Coll. & Hemsl.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Silene burmanica Coll. & Hemsl.

วงศ์ Family : CARYOPHYLLACEAE วงศ์คาร์เนชั่น

ถิ่นที่อยู่ Locality: เชียงราย Chiang Rai, เชียงใหม่ Chiang Mai (ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang Doi WS), น่าน Nan; พม่า Myanmar

สถานภาพ Status: พืชหายาก Rare plant

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish