หนังสือแนะนำ

หนังสือพรรณพฤกษชาติของไทย Flora of Thailand

Volume 2(1-4): Actinidiaceae, Apostasiaceae, Balanophoraceae, Bonnetiaceae, Cannabidaceae, Cardiopteridaceae, Casuarinaceae, Centrolepidaceae, Cephalotaxaceae, Connaraceae, Cupressaceae, Cycadaceae, Dilleniaceae, Ebenaceae, Elaeocarpaceae, Flagellariaceae, Gnetaceae, Goodeniaceae, Haloragaceae, Hanguanaceae, Hippocastanaceae, Icacinaceae, Illliciaceae, Irvingiaceae, Juncaceae, Lowiaceae, Magnoliaceae, Nyssaceae, Ochnaceae, Oxalidaceae, Pinaceae, Podocarpaceae, Portulacaceae, Rafflesiaceae, Restionaceae, Rhizophoraceae, Rosaceae, Saurauiaceae, Schisandraceae, Simaroubaceae, Smilacaceae, Sphenocleaceae, Stylidiaceae, Symplocaceae, Theaceae,Triuridaceae.

Volume 3(1): Psilotaceae, Lycopodiacea, Selaginellaceae, Isoetaceae, Equisetaceae, Ophioglossaceae, Marattiaceae, Osmundaceae, Plagiogyriaceae, Gleicheniaceae, Schixaeaceae, Hymenophyllaceae, Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Dennstaedtiaceae, 1979

Volume 3(2): Lindsaeaceae, Davalliaceae, Oleandraceae, Parkeriaceae, Vittariaceae, Pteridaceae, Aspleniaceae, 1985

Volume 3(3): Blechnaceae, Lomariopsidaceae, Dryopteridaceae, Thelypteridaceae, Athyriaceae, 1988

Volume 3(4): Dipteridaceae, Cheiropleuriaceae, Polypodiaceae, Grammitidaceae, Marsileaceae, Salviniaceae, Azollaceae, 1989

Volume 4(1): Leguminosae – Caesalpinioideae, 1984

Volume 4(2): Leguminosae – Mimosoideae, 1985

Volume 5(1): Aristolochiaceae, Bignoniaceae, Droseraceae, Epacridaceae, Gentianaceae, Opiliaceae, Philydraceae, Proteaceae, Salicaceae, Thismiaceae, Valerianaceae, Xyridaceae, 1987

Volume 5(2): Scrophulariaceae, 1990

Volume 5(3): Bretschneideraceae, Capparaceae, Malpighiaceae, Menispermaceae, Nyctaginaceae 1991

Volume 5(4): Amaranthaceae, Basellaceae, Caryophyllaceae, Chloranthaceae, Crypteroniaceae, Phytolaccaceae, Sonneratiaceae, Umbelliferae, 1992

Volume 6(1): Taccaceae, Tiliaceae, 1993

Volume 6(2): Myrsinaceae, 1996

Volume 6(3): Cruciferae, Hugoniaceae, Ixonanthaceae, Linaceae, Loganiaceae, Thymelaeaceae, 1997

Volume 6(4): Cyperaceae, 1998

Volume 7(1): Apocynaceae, Primulaceae, Sapindaceae, 999

Volume 7(2): Callitrichaceae, Chenopodiaceae, Hydrophyllaceae, Monotropaceae, Myricaceae, Oleaceae, Salvadoraceae, Saururaceae, 2000

Volume 7(3): Alismataceae, Aponogetonaceae, Ctenolophonaceae, Cymodoceaceae, Hamamelidaceae, Hydrocharitaceae, Lemnaceae, Limnocharitaceae, Melastomataceae, Polygalaceae, Potamogetonaceae, Sterculiaceae, 2001

Volume 7(4): Buddlejaceae, Hydrangeaceae, Loranthaceae, Myristicaceae, Myrtaceae, Saxifragaceae, Viscaceae, 2002

Volume 8(1): Euphorbiaceae (A-F), 2005

Volume 8(2): Euphorbiaceae (G-Z), 2007

Volume 9(1): Aizoaceae, Aralidiaceae, Bombacaceae, Datiscaceae, Iteaceae, Lardizabalaceae, Molluginaceae, Petrosaviaceae, Pontederiaceae, Santalaceae, Sacrospermataceae,
2005

Volume 9(2): Cannaceae, Caricaceae, Carlemanniaceae, Costaceae, Cunoniaceae, Heliconiaceae, Hemerrocallidaceae, Iridaceae, Lomandraceae, Marantaceae, Orobanchaceae, Plagiopteraceae, Plantaginaceae, Sabiaceae, Strelitziaceae, Typhaceae, 2008

Volume 9(3): Fagaceae, 2008

Volume 9(4): Cucurbitaceae, 2008

Volume 10(1): Dioscoreaceae 2009

Volume 10(2): Celastraceae, Hernandiaceae, Leeaceae, Mastrixiaceae, Passifloraceae, Verbenaceae, 2010

Volume 10(3): Anacardiaceae, Convolvulaceae, 2010

Volume 10(4): Cecropiaceae, Moraceae, 2011

Volume 11(1): Cornaceae, Daphniphyllaceae, Erythoxylaceae, Helwingiaceae, Lentibulariaceae, Monimiaceae, Ranunculaceae, Stemonaceae, 2011

Volume 11(2): Araceae, Acoraceae, 2012

Volume 11(3): Arecaceae (Palmae), 2013

Volume 11(4): Campanulaceae, Elatinaceae, Lythraceae, Onagraceae, Ruppiaceae, Sapotaceae, Staphyleaveae, 2014

Volume 12(1): Orchidaceae 1, 2011

Volume 12(2): Orchidaceae 2, 2014

Volume 13(1): Achariaceae, Adoxaceae, Cannabaceae, Caprifoliaceae, Ericaceae, Salicaceae, Ulmaceae, 2015

Volume 13(2): Compositae (Asteraceae), 2016

Volume 13(3): Dipsacaceae, Eriocaulaceae, Juglandaceae, Melanthiaceae, Oleaceae (Myxopyreae), Plumbaginaceae, Polyosmaceae, Sapindaceae (Hippocastanoideae), 2017

Volume 13(4): Dipterocarpaceae, 2017

พรรณไม้ในแต่ละพื้นที่

พรรณไม้ป่าดิบเขา ภูเขียว-น้ำหนาว

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พรรณพืชในสวนยางพาราในพื้นที่กลุ่มป่ าเทือกเขาบรรทัด

ความหลากหลายของพรรณพืช โครงสร้างป่าและปริมาณคาร์บอนเหนือ พื้นดิน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนครและ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงในบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง จังหวัดตรัง (พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ 2553)

ความหลากชนิดของพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

อื่นๆ

ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ (ราชันย์ ภู่มา, สมราน สุดดี 2557)

ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1 (ก่องกานดา ชยามฤต)

ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 2 (ก่องกานดา ชยามฤต)

ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 3 (ก่องกานดา ชยามฤต)

Threatened Plants in Thailand (Voradol Chamchumroon et al. 2017)

สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (ราชันย์ ภู่มา พ.ศ. 2559)

ThailandEnglish