หม่อน Morus alba L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Morus alba L.

ชื่ออื่น common name: หม่อน (กลาง); Mulberry tree

วงศ์ Family: MORACEAE วงศ์ขนุน

การกระจายพันธุ์ distribution: มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือของจีน ปัจจุบันปลูกกันอย่างแพร่หลาย

Note: ผลสุก รับประทานได้ ใบใช้เลี้ยงตัวไหม

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ThailandEnglish