เถากระดึงช้าง Argyreia lanceolata Choisy

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Argyreia lanceolata Choisy

วงศ์ Family : Convolvulaceae วงศ์ผักบุ้ง

ถิ่นที่อยู่ Locality: ไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม) ภาคตะวันออก; อินเดีย พม่า และภูมิภาคอินโดจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ไม้เลื้อย พันเกี่ยวต้นไม้ตามพื้นที่เปิดโล่ง

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

ระบุชนิด Identified by: ผศ.ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Argyreia0lanceolata0Choisy

ThailandEnglish