เทียนผาไทย Impatiens nalampoonii T. Shimizu

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name:Impatiens nalampoonii T. Shimizu

ชื่อสามัญ Common name: เทียนผาไทย

วงศ์ Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: พืชหายาก ขึ้นตามซอกหินปูน Rare plant

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย พบที่จังหวัดลำปาง กาญจนบุรี สระบุรี Endemic plant to Kanchanaburi

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Impatiens0nalampoonii0T.0Shimizu

ThailandEnglish