เทียนเขาปูน Impatiens jiewhoei Triboun & Suksathan

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Impatiens jiewhoei Triboun & Suksathan

ชื่อสามัญ Common name: เทียนเขาปูน

วงศ์ Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: พืชหายาก ขึ้นตามซอกหินปูน เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ Rare plant

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย พบที่จังหวัดกาญจนบุรี Endemic plant to Kanchanaburi

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=2781&words=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99&typeword=word

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish