เปราะทอง Cornukaempferia aurantiflora Mood & K.Larsen

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Cornukaempferia aurantiflora Mood & K.Larsen

วงศ์ Family: ZINGIBERACEAE วงศ์ขิง

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย พบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ Endemic to Thailand

สถานะ status: พืชหายาก

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ปัจจุบันมีการขยายพันธุ์และขายที่ตลาดนัดจตุจักร ใช้เป็นไม้ประดับ ใบสวยงาม

ภาพ photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด identified by: ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล Thaya Jenjittikul

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish