เสี้ยวแดง Bauhinia penicilliloba Pierre ex Gagnep.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Bauhinia penicilliloba Pierre ex Gagnep.

วงศ์ Family : Fabaceae วงศ์ถั่ว Caesalpinioideae วงศ์ย่อยราชพฤกษ์

ถิ่นที่อยู่ Locality: บีงกาฬ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว) อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย)

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ต้น ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม.

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

อ้างอิง References: http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/medicinal-specimen.asp?id=128

ThailandEnglish