ไข่ปลา Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd.

วงศ์ Family : URTICACEAE วงศ์กะลังตังช้าง

การกระจายพันธุ์ Distribution: ประเทศไทยพบเกือบทุกภาค (ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang Dao ); Asia, Africa

Note: ไม้ต้น สูง 2-6 เมตร ผลสีส้ม

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

Refrerences: http://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1452

 

ThailandEnglish