ผักคราด Acmella oleracea (L.)R.K.Jansen

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Acmella oleracea (L.)R.K.Jansen

Common name: ผักคราด (ราชบุรี,เหนือ) ผักเผ็ด (นครราชสีมา,เหนือ) อึ้งฮวยเกี้ย (จีน) Para cress (CommonName)

วงศ์ Family: ASTERACEAE วงศ์ทานตะวัน

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว) เลย (ภูกระดึง); Chiang Mai (Doi Chiang
Dao WS), Loei (Phu Kraduang NP)

References: ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

ThailandEnglish