เอื้องดินสยาม Anoectochilus albolineatus E.C.Parish & Rchb.f.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Anoectochilus albolineatus E.C.Parish & Rchb.f.

ชื่อพ้อง Synonyms: Anoectochilus siamensis Schltr.

ชื่อทั่วไป Common name:  เอื้องดินสยาม (ทั่วไป) นกฮุม (นครศรีธรรมราช) ว่านไหมนา (เชียงราย)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-10144

ThailandEnglish