สนทราย เสียวน้อย สนหอม Baeckea frutescens L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Baeckea frutescens L.

ชื่อทั่วไป Common name: ก้านถินแดง, สนนา (ปัตตานี, สุราษฎร์ธานี); จอแลงอาต๊ะ, ปอโฮ่งรุห์ (มาเลย์-นราธิวาส); สนทราย, สนเทศ (ปัตตานี); สนสร้อย (นครศรีธรรมราช); สนหอม (จันทบุรี); เสียวน้อย (อุบลราชธานี)

วงศ์ Family: วงศ์ชมพู่ MYRTACEAE 

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภูวัว Phu Wua) ป่าชายหาด ป่าเสม็ด; อินเดีย พม่า เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกีนี

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish