กากหมาก Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte

ชื่อทั่วไป Common name: กากหมาก

วงศ์ Family: วงศ์ขนุนดิน BALANOPHORCEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: ในไทยพบทุกภาค; พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมภูชา, บอร์เนียว, แหลมมลายู, สุมาตรา, : Thailand, Borneo, Malaya, N. Sumatra, Indo-China

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ไม้เบียนราก ดูดกินสารอาหารจากรากของพืชชนิดอื่น มีหัวใต้ดิน

อ้างอิง References: http://portal.cybertaxonomy.org/flora-malesiana/node/8367

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Balanophora0latisepala0(Tiegh.)0Lecomte

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish