สิรินธรวัลลี Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark

ชื่อพ้อง Synonym: Bauhinia sirindhorniae K. & S. S. Larsen

ชื่อทั่วไป Common name: สามสิบสองประดง (หนองคาย); สิรินธรวัลลี (กรุงเทพฯ) 

วงศ์ Family: วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ Fabaceae; Caesalpinioideae 

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชถิ่นเดียวของไทย พบแถบจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว Phu Wua WS) นครพนม และสกลนคร

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: คำระบุชนิดตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: สำนักงานหอพรรณไม้ BKF

สารานุกรมพืช BKF

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish