ดอกดิน Christisonia siamensis Craib

http://siamforestcollection.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7-phu-wua-ws/

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Christisonia siamensis Craib

ชื่อทั่วไป Common name: ดอกดิน 

วงศ์ Family: Orobanchaceae วงศ์ดอกดิน

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish