เอื้องบายศรี เอื้องคำหิน Eria lasiopetala (Willd.) Ormerod

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Eria lasiopetala (Willd.) Ormerod

ชื่อทั่วไป Common name: เอื้องบายศรี เอื้องคำหิ

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wuaภูกระดึง Phu Kradueng

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: Orchids on Phu Kradueng’s plateau

ThailandEnglish