พุดผา Gardenia saxatilis Geddes

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Gardenia saxatilis Geddes

ชื่อทั่วไป Common name: วงเข็ม RUBIACEAE

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/mplant/word.aspx?

ThailandEnglish