บานไม่รู้โรยป่า Gomphrena celosioides Mart.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Gomphrena celosioides Mart.

ชื่อทั่วไป Common name: บานไม่รู้โรยป่า, Gomphrena weed

Family: วงศ์บานไม่รู้โรย AMARANTHACEAE

การกระจายพันธุ์ Distribution: วัชพืชต่างถิ่น มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes:

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References: สารานุกรมพืชในประเทศไทย

http://www.qsbg.org

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish