บานไม่รู้โรย Gomphrena globosa L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Gomphrena globosa L.

ชื่อทั่วไป Common name: กะล่อม (ภาคเหนือ), ดอกสามเดือน (ภาคใต้), ตะล่อม (ภาคเหนือ), บานไม่รู้โรย (ภาคกลาง); Globe Amaranth, Bachelor’s Bottons, Gomphrena, Everlasting

Family: วงศ์บานไม่รู้โรย AMARANTHACEAE

การกระจายพันธุ์ Distribution: ไม้ประดับต่างถิ่น มีถิ่นกำเนิดบราซิล ปานามา กัวเตมาลา

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes: ส่วนที่เห็นเป็นช่อกลมสีชมพู(หรือสีขาว)นั้นไม่ใช่ดอก แต่เป็นช่อดอกที่มีดอกอัดแน่นจำนวนมาก และสีชมพูที่เห็นคือใบประดับ ดอกจริงมีขนาดเล็กสีเหลือง เป็นพืชสมุนไพร ในบางประเทศมีการนำดอกมาชงเป็นชา

บานไม่รู้โรย หรือ Globe Amaranth เป็นที่รู้จักมาเป็นเวลาช้านาน ดังได้ปรากฏในบทกวีของ John Milton เรื่อง Paradise Lost (ค.ศ. 1667) Milton ได้บรรยายถึงดอก Amarath บนมงกุฏของเทวดาว่า

To the ground,
In solemn adoration, down they cast
Their crowns, inwove with amaranth and gold,
amaranth, a flower which once
In Paradise fast by the Tree of Life
Began bloom.”

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References: สารานุกรมพืชในประเทศไทย

ไม้ตัดดอกเขตร้อน “บานไม่รู้โรย”

https://medthai.com/

The garden flower of the year (Religious Tract Society 1799)

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish