ประทัดทอง Macrosolen avenis Danser

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Macrosolen avenis (Bl.) Danser

ชื่อทั่วไป Common name: กาฝากทอง (ใต้) ประทัดทอง (กทม.,ใต้)

วงศ์ Family: วงศ์กาฝาก LORANTHACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: เลย (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง): Loei (Phu Luang Wildlife Sanctuary): เอเชียอาคเนย์ หมู่เกาะสุมาตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม: พืชเบียน ดอกสวย เกาะตามไม้ยืนต้น

ภาพ Photo: คุณคำนวณ สุธงษา

Reference: ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish