ตีนฮุ้งดอย Paris polyphylla Sm.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Paris polyphylla Sm.

ชื่อ Common name: ตีนฮุ้งดอย 

วงศ์ Family:  Melanthiaceae วงศ์ตีนฮุ้งดอย

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงราย (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง) เชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว)

Chiang Rai (Doi Luang NP), Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

สถานะ Status:  พืชหายาก Rare plant

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.thd 

โครงการความหลากหลายของพืชมีท่อล าเลียงบริเวณเขา หินปูนในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish