แสลงพัน Phanera involucellata (Kurz) de Wit

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Phanera involucellata (Kurz) de Wit

วงศ์ Family : Fabaceae วงศ์ถั่ว Caesalpinioideae วงศ์ย่อยราชพฤกษ์

synonyms: Bauhinia involucellata Kurz.

ถิ่นที่อยู่ Locality: กาญจนบุรี Kanchanaburi สระบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ ใบรูปไข่หรือกลมปลายแฉกลึก

Photo: Saroj Ruchisansakun

Det: Dr. Sawai Mattapha

References:  

http://www.siamese-heritage.org/nhbsspdf/vol021-030/NHBSS_022_3-4g_Larsen_ANewVarietyOfBauh.pdf

http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ThailandEnglish