ขาวปั้น Pterocephalodes siamensis (Craib) V. Mayer & Ehrend.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Pterocephalodes siamensis (Craib) V. Mayer & Ehrend.

ชื่อ Common name: ขาวปั้น

วงศ์ Family: Caprifoliaceae วงศ์สายน้ำผึ้ง

การกระจายพันธุ์ distribution : พืชเฉพาะถิ่นของไทย พบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว) Endemic to Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

สถานะ Status:  พืชหายาก Rare plant

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ThailandEnglish