กระถินทุ่ง Xyris sp.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Xyris sp.

ชื่อทั่วไป Common name: กระถินทุ่ง

วงศ์ Family: วงศ์กระถินทุ่ง Xyridaceae

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish